Pastoraat in de Stefanusgemeente


Ontmoeting vinden we belangrijk in de gemeente. Dat houdt in: belangstelling hebben voor elkaar, attent zijn op elkaars wel en wee binnen, maar ook buiten de kerk, zeker op de kruispunten van het leven: geboorte, doop, huwelijk, scheiding, ziekte, sterven en rouw.
We geloven dat de Eeuwige ons kent en ziet zoals wij zijn en willen ons in ons bezoekwerk daardoor laten leiden. Hoewel pastoraat een verantwoordelijkheid is voor de hele gemeente zijn er mensen speciaal voor aangesteld. Veel vrijwilligers werken daarin mee. In verschillende rollen, afhankelijk van persoonlijke voorkeur en beschikbare tijd.
De pastorale ouderlingen hebben vooral een coördinerende functie.

De Stefanusgemeente is verdeeld in zeven secties. Elke sectie heeft een eigen sectiehoofd, die weer wordt bijgestaan door een aantal contactpersonen. Het sectieteam geeft in onderling overleg invulling aan het bezoekwerk in de wijk. Zij bezoeken gemeenteleden bij jubilea en verjaardagen, maar ook bij geboorte, ziekte en na overlijden. De contactpersonen zijn de ogen en oren voor wat zich voordoet in de desbetreffende wijk. Zij zijn zich ervan bewust dat de informatie die zij ontvangen vertrouwelijk van aard is en dat zij daar zorgvuldig mee om dienen te gaan. Hun werkzaamheden gebeuren in nauw overleg met predikant. In deze tijd van privacy weten we niet zomaar (meer) alles van elkaar.
Wanneer u prijs stelt op contact vanuit de kerk, neemt u dan alstublieft contact op met uw sectiehoofd, contactpersoon, een van de pastorale ouderlingen of de predikant.
 
terug